* utils/showmount/showmount.c (main): Fix inet_ntoa() parameter.