Merge branch 'sid'
[nfs-utils.git] / utils / nfsidmap / Makefile.am
2012-05-25 Luk ClaesMerge branch 'upstream'
2012-05-22 Luk ClaesImported upstream 1.2.6 upstream/1.2.6
2012-01-05 Jeff Laytonautoconf: don't let libnfsidmap test add -lnfsidmap...
2011-11-14 Steve Dicksonnfsidmap: Added Error Logging
2011-07-09 Luk ClaesMerge branch 'upstream'
2011-07-09 Luk ClaesImported Upstream version 1.2.4 upstream/1.2.4
2010-11-22 Bryan SchumakerAdd the new nfsidmap program