nfsidmap: auto disable when keyutils is not found
[nfs-utils.git] / aclocal / libnfsidmap.m4
1 dnl Checks for libnfsidmap
2 dnl
3 AC_DEFUN([AC_LIBNFSIDMAP], [
4
5   dnl Check for libnfsidmap, but do not add -lnfsidmap to LIBS
6   AC_CHECK_LIB([nfsidmap], [nfs4_init_name_mapping], [libnfsidmap=1],
7                [AC_MSG_ERROR([libnfsidmap not found.])])
8
9   AC_CHECK_HEADERS([nfsidmap.h], ,
10                    [AC_MSG_ERROR([libnfsidmap headers not found.])])
11
12   dnl nfs4_set_debug() doesn't appear in all versions of libnfsidmap
13   AC_CHECK_LIB([nfsidmap], [nfs4_set_debug],
14                [AC_DEFINE([HAVE_NFS4_SET_DEBUG], 1,
15                           [Define to 1 if you have the `nfs4_set_debug' function.])])
16
17   dnl only enable nfsidmap when libnfsidmap supports it
18   AC_CHECK_LIB([nfsidmap], [nfs4_owner_to_uid])
19
20 ])dnl