Use PKGCONFIG to locate gssapi and rpcsecgss header files
[nfs-utils.git] / Makefile.am
2006-03-28 neilbrown Use PKGCONFIG to locate gssapi and rpcsecgss header...
2006-03-26 neilbrown Install /var/lib/nfs files using DESTDIR and add rpcse...
2005-12-20 neilbrownAutogen update